Skip to main content

UNICODE Testing

Having some fun with UNICODE.
Check out this site https://onlineunicodetools.com/convert-unicode-to-html

To play with UNICODE conversions for your Drupal Posts and Comments.
 

Vietnamese = Tiếng Việt Chinese = 中国人 Korean = 한국인

Vietnamese = Tiếng Việt Chinese = 中国人 Korean = 한국인

🌞 ⁣     ☁️   🎈🎈  ☁️          🎈🎈🎈  ☁️     🎈🎈🎈🎈         🎈🎈🎈🎈 ☁️    ☁️    ⁣🎈🎈🎈            \|/            🏠   ☁️    ☁️          ☁️ 🌲💒🌳🏢🏬_🏪🏫🌲🌳

🌞 ⁣     ☁️   🎈🎈  ☁️          🎈🎈🎈  ☁️     🎈🎈🎈🎈         🎈🎈🎈🎈 ☁️    ☁️    ⁣🎈🎈🎈            \|/            🏠   ☁️    ☁️          ☁️ 🌲💒🌳🏢🏬_🏪🏫🌲🌳

Letter Spelling 1[1] Spelling 2[2]
A ēi ēi
B
C 西 西
D
E
F 艾付 àifù 艾弗 àifú
G
H 爱耻 àichǐ 艾尺 àichǐ
I āi ài
J zhái jié
K kāi kāi
L 饿罗 èluó 艾勒 àilè
M 饿母 èmǔ 艾马 àimǎ
N ēn 艾娜 àinà
O ǒu ó
P
Q 吉吾 jíwú
R ěr 艾儿 àiér
S 艾斯 àisī 艾丝 àisī
W 大波留 dàbōliú 豆贝尔维 dòubèiěrwéi
X 埃克斯 āikèsī 艾克斯 yīkèsī
Y wāi 吾艾 wúài
Z 再得 zàide 贼德 zéidé

Comments

mmcginn2020 Sun, 07/10/2022 - 19:07

<html>

<head></head>

<p>Vietnamese = Tiếng Việt

 

Chinese = 中国人

 

Korean = 한국인

</p>

<form>

<select>

<option>Vietnamese = Tiếng Việt </option>

<option>Chinese = 中国人 </option>

<option>Korean = 한국인 </option>

</select>

</form>

 

<p>&#x56;&#x69;&#x65;&#x74;&#x6e;&#x61;&#x6d;&#x65;&#x73;&#x65;&#x20;&equals;&#x20;&#x54;&#x69;&#x1ebf;&#x6e;&#x67;&#x20;&#x56;&#x69;&#x1ec7;&#x74;&#x20;

 

    &#x43;&#x68;&#x69;&#x6e;&#x65;&#x73;&#x65;&#x20;&equals;&#x20;&#x4e2d;&#x56fd;&#x4eba;&#x20;

   

    &#x4b;&#x6f;&#x72;&#x65;&#x61;&#x6e;&#x20;&equals;&#x20;&#xd55c;&#xad6d;&#xc778;&#x20;</p>

<p>&#127774;

    &InvisibleComma;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&#9729;&#65039;&#32;&ensp;&ensp;&#127880;&#127880;&ensp;&ensp;&#9729;&#65039;

    &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&#127880;&#127880;&#127880;

    &ensp;&#9729;&#65039;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&#127880;&#127880;&#127880;&#127880;

    &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&#127880;&#127880;&#127880;&#127880;&#32;&#32;&#9729;&#65039;

    &ensp;&ensp;&ensp;&#9729;&#65039;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&InvisibleComma;&#127880;&#127880;&#127880;

    &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&bsol;&verbar;&sol;

    &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&#127968;&ensp;&ensp;&#32;&#32;&#32;&#32;&#32;&#32;&#9729;&#65039;

    &ensp;&ensp;&ensp;&#9729;&#65039;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&#32;&#32;&#9729;&#65039;

   

    &#127794;&#128146;&#127795;&#127970;&#127980;&lowbar;&#127978;&#127979;&#127794;&#127795;

    </p>

    <p>&NewLine;&#127774;&NewLine;&InvisibleComma;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&#9729;&#65039;&#32;&ensp;&ensp;&#127880;&#127880;&ensp;&ensp;&#9729;&#65039;&NewLine;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&#127880;&#127880;&#127880;&NewLine;&ensp;&#9729;&#65039;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&#127880;&#127880;&#127880;&#127880;&NewLine;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&#127880;&#127880;&#127880;&#127880;&#32;&#32;&#9729;&#65039;&NewLine;&ensp;&ensp;&ensp;&#9729;&#65039;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&InvisibleComma;&#127880;&#127880;&#127880;&NewLine;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&bsol;&verbar;&sol;&NewLine;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&#127968;&ensp;&ensp;&#32;&#32;&#32;&#32;&#32;&#32;&#9729;&#65039;&NewLine;&ensp;&ensp;&ensp;&#9729;&#65039;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&#32;&#32;&#9729;&#65039;&NewLine;&NewLine;&#127794;&#128146;&#127795;&#127970;&#127980;&lowbar;&#127978;&#127979;&#127794;&#127795;&NewLine;</p>

    <form>

        <select>

        <option>Vietnamese = Tiếng Việt </option>

        <option>Chinese = 中国人 </option>

        <option>Korean = 한국인 </option>

        </select>

        </form>

    </html>

 

mmcginn2020 Sun, 07/10/2022 - 19:08

Vietnamese = Tiếng Việt Chinese = 中国人 Korean = 한국인

Vietnamese = Tiếng Việt Chinese = 中国人 Korean = 한국인

Vietnamese &equals; Tiếng Việt Chinese &equals; 中国人 Korean &equals; 한국인

🌞 &InvisibleComma;     ☁️   🎈🎈  ☁️          🎈🎈🎈  ☁️     🎈🎈🎈🎈         🎈🎈🎈🎈 ☁️    ☁️    &InvisibleComma;🎈🎈🎈            &bsol;&verbar;&sol;            🏠   ☁️    ☁️          ☁️ 🌲💒🌳🏢🏬&lowbar;🏪🏫🌲🌳

&NewLine;🌞&NewLine;&InvisibleComma;     ☁️   🎈🎈  ☁️&NewLine;         🎈🎈🎈&NewLine; ☁️     🎈🎈🎈🎈&NewLine;        🎈🎈🎈🎈 ☁️&NewLine;   ☁️    &InvisibleComma;🎈🎈🎈&NewLine;           &bsol;&verbar;&sol;&NewLine;           🏠   ☁️&NewLine;   ☁️          ☁️&NewLine;&NewLine;🌲💒🌳🏢🏬&lowbar;🏪🏫🌲🌳&NewLine;

Vietnamese = Tiếng Việt Chinese = 中国人 Korean = 한국인

mmcginn2020 Sun, 07/10/2022 - 19:14

Vietnamese = Tiếng Việt Chinese = 中国人 Korean = 한국인

Vietnamese &equals; Tiếng Việt Chinese &equals; 中国人 Korean &equals; 한국인

🌞 &InvisibleComma;     ☁️   🎈🎈  ☁️          🎈🎈🎈  ☁️     🎈🎈🎈🎈         🎈🎈🎈🎈 ☁️    ☁️    &InvisibleComma;🎈🎈🎈            &bsol;&verbar;&sol;            🏠   ☁️    ☁️          ☁️ 🌲💒🌳🏢🏬&lowbar;🏪🏫🌲🌳

&NewLine;🌞&NewLine;&InvisibleComma;     ☁️   🎈🎈  ☁️&NewLine;         🎈🎈🎈&NewLine; ☁️     🎈🎈🎈🎈&NewLine;        🎈🎈🎈🎈 ☁️&NewLine;   ☁️    &InvisibleComma;🎈🎈🎈&NewLine;           &bsol;&verbar;&sol;&NewLine;           🏠   ☁️&NewLine;   ☁️          ☁️&NewLine;&NewLine;🌲💒🌳🏢🏬&lowbar;🏪🏫🌲🌳&NewLine;

mmcginn2020 Sun, 07/10/2022 - 19:15

Vietnamese = Tiếng Việt Chinese = 中国人 Korean = 한국인

Vietnamese &equals; Tiếng Việt Chinese &equals; 中国人 Korean &equals; 한국인

🌞 &InvisibleComma;     ☁️   🎈🎈  ☁️          🎈🎈🎈  ☁️     🎈🎈🎈🎈         🎈🎈🎈🎈 ☁️    ☁️    &InvisibleComma;🎈🎈🎈            &bsol;&verbar;&sol;            🏠   ☁️    ☁️          ☁️ 🌲💒🌳🏢🏬&lowbar;🏪🏫🌲🌳

&NewLine;🌞&NewLine;&InvisibleComma;     ☁️   🎈🎈  ☁️&NewLine;         🎈🎈🎈&NewLine; ☁️     🎈🎈🎈🎈&NewLine;        🎈🎈🎈🎈 ☁️&NewLine;   ☁️    &InvisibleComma;🎈🎈🎈&NewLine;           &bsol;&verbar;&sol;&NewLine;           🏠   ☁️&NewLine;   ☁️          ☁️&NewLine;&NewLine;🌲💒🌳🏢🏬&lowbar;🏪🏫🌲🌳&NewLine;

mmcginn2020 Sun, 07/10/2022 - 19:34

&#76;&#101;&#116;&#116;&#101;&#114;&#32;&Tab;&#83;&#112;&#101;&#108;&#108;&#105;&#110;&#103;&#32;&#49;&lsqb;&#49;&rsqb;&#32;&Tab;&#83;&#112;&#101;&#108;&#108;&#105;&#110;&#103;&#32;&#50;&lsqb;&#50;&rsqb;&NewLine;&#65;&#32;&Tab;&#35830;&#32;&Tab;&emacr;&#105;&#32;&Tab;&#35830;&#32;&Tab;&emacr;&#105;&NewLine;&#66;&#32;&Tab;&#24517;&#32;&Tab;&#98;&igrave;&#32;&Tab;&#27604;&#32;&Tab;&#98;&#464;&NewLine;&#67;&#32;&Tab;&#35199;&#32;&Tab;&#120;&imacr;&#32;&Tab;&#35199;&#32;&Tab;&#120;&imacr;&NewLine;&#68;&#32;&Tab;&#24351;&#32;&Tab;&#100;&igrave;&#32;&Tab;&#36842;&#32;&Tab;&#100;&iacute;&NewLine;&#69;&#32;&Tab;&#34915;&#32;&Tab;&#121;&imacr;&#32;&Tab;&#20234;&#32;&Tab;&#121;&imacr;&NewLine;&#70;&#32;&Tab;&#33406;&#20184;&#32;&Tab;&agrave;&#105;&#102;&ugrave;&#32;&Tab;&#33406;&#24343;&#32;&Tab;&agrave;&#105;&#102;&uacute;&NewLine;&#71;&#32;&Tab;&#35760;&#32;&Tab;&#106;&igrave;&#32;&Tab;&#21513;&#32;&Tab;&#106;&iacute;&NewLine;&#72;&#32;&Tab;&#29233;&#32827;&#32;&Tab;&agrave;&#105;&#99;&#104;&#464;&#32;&Tab;&#33406;&#23610;&#32;&Tab;&agrave;&#105;&#99;&#104;&#464;&NewLine;&#73;&#32;&Tab;&#25384;&#32;&Tab;&amacr;&#105;&#32;&Tab;&#33406;&#32;&Tab;&agrave;&#105;&NewLine;&#74;&#32;&Tab;&#23429;&#32;&Tab;&#122;&#104;&aacute;&#105;&#32;&Tab;&#26480;&#32;&Tab;&#106;&#105;&eacute;&NewLine;&#75;&#32;&Tab;&#24320;&#32;&Tab;&#107;&amacr;&#105;&#32;&Tab;&#24320;&#32;&Tab;&#107;&amacr;&#105;&NewLine;&#76;&#32;&Tab;&#39295;&#32599;&#32;&Tab;&egrave;&#108;&#117;&oacute;&#32;&Tab;&#33406;&#21202;&#32;&Tab;&agrave;&#105;&#108;&egrave;&NewLine;&#77;&#32;&Tab;&#39295;&#27597;&#32;&Tab;&egrave;&#109;&#468;&#32;&Tab;&#33406;&#39532;&#32;&Tab;&agrave;&#105;&#109;&#462;&NewLine;&#78;&#32;&Tab;&#24681;&#32;&Tab;&emacr;&#110;&#32;&Tab;&#33406;&#23068;&#32;&Tab;&agrave;&#105;&#110;&agrave;&NewLine;&#79;&#32;&Tab;&#21589;&#32;&Tab;&#466;&#117;&#32;&Tab;&#21734;&#32;&Tab;&oacute;&NewLine;&#80;&#32;&Tab;&#25259;&#32;&Tab;&#112;&imacr;&#32;&Tab;&#23617;&#32;&Tab;&#112;&igrave;&NewLine;&#81;&#32;&Tab;&#37239;&#32;&Tab;&#107;&ugrave;&#32;&Tab;&#21513;&#21566;&#32;&Tab;&#106;&iacute;&#119;&uacute;&NewLine;&#82;&#32;&Tab;&#32819;&#32;&Tab;&ecaron;&#114;&#32;&Tab;&#33406;&#20799;&#32;&Tab;&agrave;&#105;&eacute;&#114;&NewLine;&#83;&#32;&Tab;&#33406;&#26031;&#32;&Tab;&agrave;&#105;&#115;&imacr;&#32;&Tab;&#33406;&#19997;&#32;&Tab;&agrave;&#105;&#115;&imacr;&NewLine;&#87;&#32;&Tab;&#22823;&#27874;&#30041;&#32;&Tab;&#100;&agrave;&#98;&omacr;&#108;&#105;&uacute;&#32;&Tab;&#35910;&#36125;&#23572;&#32500;&#32;&Tab;&#100;&ograve;&#117;&#98;&egrave;&#105;&ecaron;&#114;&#119;&eacute;&#105;&NewLine;&#88;&#32;&Tab;&#22467;&#20811;&#26031;&#32;&Tab;&amacr;&#105;&#107;&egrave;&#115;&imacr;&#32;&Tab;&#33406;&#20811;&#26031;&#32;&Tab;&#121;&imacr;&#107;&egrave;&#115;&imacr;&NewLine;&#89;&#32;&Tab;&#27498;&#32;&Tab;&#119;&amacr;&#105;&#32;&Tab;&#21566;&#33406;&#32;&Tab;&#119;&uacute;&agrave;&#105;&NewLine;&#90;&#32;&Tab;&#20877;&#24471;&#32;&Tab;&#122;&agrave;&#105;&#100;&#101;&#32;&Tab;&#36156;&#24503;&#32;&Tab;&#122;&eacute;&#105;&#100;&eacute;&NewLine;

mmcginn2020 Sun, 07/10/2022 - 19:36
Letter &Tab;Spelling 1&lsqb;1&rsqb; &Tab;Spelling 2&lsqb;2&rsqb;&NewLine;A &Tab;诶 &Tab;&emacr;i &Tab;诶 &Tab;&emacr;i&NewLine;B &Tab;必 &Tab;bì &Tab;比 &Tab;bǐ&NewLine;C &Tab;西 &Tab;x&imacr; &Tab;西 &Tab;x&imacr;&NewLine;D &Tab;弟 &Tab;dì &Tab;迪 &Tab;dí&NewLine;E &Tab;衣 &Tab;y&imacr; &Tab;伊 &Tab;y&imacr;&NewLine;F &Tab;艾付 &Tab;àifù &Tab;艾弗 &Tab;àifú&NewLine;G &Tab;记 &Tab;jì &Tab;吉 &Tab;jí&NewLine;H &Tab;爱耻 &Tab;àichǐ &Tab;艾尺 &Tab;àichǐ&NewLine;I &Tab;挨 &Tab;&amacr;i &Tab;艾 &Tab;ài&NewLine;J &Tab;宅 &Tab;zhái &Tab;杰 &Tab;jié&NewLine;K &Tab;开 &Tab;k&amacr;i &Tab;开 &Tab;k&amacr;i&NewLine;L &Tab;饿罗 &Tab;èluó &Tab;艾勒 &Tab;àilè&NewLine;M &Tab;饿母 &Tab;èmǔ &Tab;艾马 &Tab;àimǎ&NewLine;N &Tab;恩 &Tab;&emacr;n &Tab;艾娜 &Tab;àinà&NewLine;O &Tab;呕 &Tab;ǒu &Tab;哦 &Tab;ó&NewLine;P &Tab;披 &Tab;p&imacr; &Tab;屁 &Tab;pì&NewLine;Q &Tab;酷 &Tab;kù &Tab;吉吾 &Tab;jíwú&NewLine;R &Tab;耳 &Tab;&ecaron;r &Tab;艾儿 &Tab;àiér&NewLine;S &Tab;艾斯 &Tab;àis&imacr; &Tab;艾丝 &Tab;àis&imacr;&NewLine;W &Tab;大波留 &Tab;dàb&omacr;liú &Tab;豆贝尔维 &Tab;dòubèi&ecaron;rwéi&NewLine;X &Tab;埃克斯 &Tab;&amacr;ikès&imacr; &Tab;艾克斯 &Tab;y&imacr;kès&imacr;&NewLine;Y &Tab;歪 &Tab;w&amacr;i &Tab;吾艾 &Tab;wúài&NewLine;Z &Tab;再得 &Tab;zàide &Tab;贼德 &Tab;zéidé&NewLine;

mmcginn2020 Sun, 07/10/2022 - 19:42
<table class="wikitable">&#xa;<tbody><tr>&#xa;<th>Letter</th>&#xa;<th colspan="2">Spelling 1<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1">&#91;1&#93;</a></sup></th>&#xa;<th colspan="2">Spelling 2<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2">&#91;2&#93;</a></sup>&#xa;</th></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>A</td>&#xa;<td>诶</td>&#xa;<td>&#x113;i</td>&#xa;<td>诶</td>&#xa;<td>&#x113;i&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>B</td>&#xa;<td>必</td>&#xa;<td>bì</td>&#xa;<td>比</td>&#xa;<td>b&#x1d0;&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>C</td>&#xa;<td>西</td>&#xa;<td>x&#x12b;</td>&#xa;<td>西</td>&#xa;<td>x&#x12b;&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>D</td>&#xa;<td>弟</td>&#xa;<td>dì</td>&#xa;<td>迪</td>&#xa;<td>dí&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>E</td>&#xa;<td>衣</td>&#xa;<td>y&#x12b;</td>&#xa;<td>伊</td>&#xa;<td>y&#x12b;&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>F</td>&#xa;<td>艾付</td>&#xa;<td>àifù</td>&#xa;<td>艾弗</td>&#xa;<td>àifú&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>G</td>&#xa;<td>记</td>&#xa;<td>jì</td>&#xa;<td>吉</td>&#xa;<td>jí&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>H</td>&#xa;<td>爱耻</td>&#xa;<td>àich&#x1d0;</td>&#xa;<td>艾尺</td>&#xa;<td>àich&#x1d0;&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>I</td>&#xa;<td>挨</td>&#xa;<td>&#x101;i</td>&#xa;<td>艾</td>&#xa;<td>ài&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>J</td>&#xa;<td>宅</td>&#xa;<td><b>zhái</b></td>&#xa;<td>杰</td>&#xa;<td><b>jié</b>&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>K</td>&#xa;<td>开</td>&#xa;<td>k&#x101;i</td>&#xa;<td>开</td>&#xa;<td>k&#x101;i&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>L</td>&#xa;<td>饿罗</td>&#xa;<td><b>èluó</b></td>&#xa;<td>艾勒</td>&#xa;<td><b>àilè</b>&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>M</td>&#xa;<td>饿母</td>&#xa;<td><b>èm&#x1d4;</b></td>&#xa;<td>艾马</td>&#xa;<td><b>àim&#x1ce;</b>&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>N</td>&#xa;<td>恩</td>&#xa;<td><b>&#x113;n</b></td>&#xa;<td>艾娜</td>&#xa;<td><b>àinà</b>&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>O</td>&#xa;<td>呕</td>&#xa;<td><b>&#x1d2;u</b></td>&#xa;<td>哦</td>&#xa;<td><b>ó</b>&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>P</td>&#xa;<td>披</td>&#xa;<td>p&#x12b;</td>&#xa;<td>屁</td>&#xa;<td>pì&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>Q</td>&#xa;<td>酷</td>&#xa;<td><b>kù</b></td>&#xa;<td>吉吾</td>&#xa;<td><b>jíwú</b>&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>R</td>&#xa;<td>耳</td>&#xa;<td><b>&#x11b;r</b></td>&#xa;<td>艾儿</td>&#xa;<td><b>àiér</b>&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>S</td>&#xa;<td>艾斯</td>&#xa;<td>àis&#x12b;</td>&#xa;<td>艾丝</td>&#xa;<td>àis&#x12b;&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>W</td>&#xa;<td>大波留</td>&#xa;<td><b>dàb&#x14d;liú</b></td>&#xa;<td>豆贝尔维</td>&#xa;<td><b>dòubèi&#x11b;rwéi</b>&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>X</td>&#xa;<td>埃克斯</td>&#xa;<td><b>&#x101;ikès&#x12b;</b></td>&#xa;<td>艾克斯</td>&#xa;<td><b>y&#x12b;kès&#x12b;</b>&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>Y</td>&#xa;<td>歪</td>&#xa;<td><b>w&#x101;i</b></td>&#xa;<td>吾艾</td>&#xa;<td><b>wúài</b>&#xa;</td></tr>&#xa;<tr>&#xa;<td>Z</td>&#xa;<td>再得</td>&#xa;<td><b>zàide</b></td>&#xa;<td>贼德</td>&#xa;<td><b>zéidé</b>&#xa;</td></tr></tbody></table>&#xa;

mmcginn2020 Sun, 07/10/2022 - 19:43



mmcginn2020 Sun, 07/10/2022 - 19:43

LetterSpelling 1[1]Spelling 2[2]

A诶ēi诶ēi

B必bì比bǐ

C西xī西xī

D弟dì迪dí

E衣yī伊yī

F艾付àifù艾弗àifú

G记jì吉jí

H爱耻àichǐ艾尺àichǐ

I挨āi艾ài

J宅zháijié

K开kāi开kāi

L饿罗èluó艾勒àilè

M饿母èmǔ艾马àimǎ

N恩ēn艾娜àinà

O呕ǒuó

P披pī屁pì

Q酷吉吾jíwú

R耳ěr艾儿àiér

S艾斯àisī艾丝àisī

W大波留dàbōliú豆贝尔维dòubèiěrwéi

X埃克斯āikèsī艾克斯yīkèsī

Y歪wāi吾艾wúài

Z再得zàide贼德zéidé

mmcginn2020 Sun, 07/10/2022 - 19:44

 <table class="wikitable">

            <tbody><tr>

            <th>Letter</th>

            <th colspan="2">Spelling 1<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1">&#91;1&#93;</a></sup></th>

            <th colspan="2">Spelling 2<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2">&#91;2&#93;</a></sup>

            </th></tr>

            <tr>

            <td>A</td>

            <td></td>

            <td>ēi</td>

            <td></td>

            <td>ēi

            </td></tr>

            <tr>

            <td>B</td>

            <td></td>

            <td></td>

            <td></td>

            <td>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>C</td>

            <td>西</td>

            <td></td>

            <td>西</td>

            <td>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>D</td>

            <td></td>

            <td></td>

            <td></td>

            <td>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>E</td>

            <td></td>

            <td></td>

            <td></td>

            <td>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>F</td>

            <td>艾付</td>

            <td>àifù</td>

            <td>艾弗</td>

            <td>àifú

            </td></tr>

            <tr>

            <td>G</td>

            <td></td>

            <td></td>

            <td></td>

            <td>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>H</td>

            <td>爱耻</td>

            <td>àichǐ</td>

            <td>艾尺</td>

            <td>àichǐ

            </td></tr>

            <tr>

            <td>I</td>

            <td></td>

            <td>āi</td>

            <td></td>

            <td>ài

            </td></tr>

            <tr>

            <td>J</td>

            <td></td>

            <td><b>zhái</b></td>

            <td></td>

            <td><b>jié</b>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>K</td>

            <td></td>

            <td>kāi</td>

            <td></td>

            <td>kāi

            </td></tr>

            <tr>

            <td>L</td>

            <td>饿罗</td>

            <td><b>èluó</b></td>

            <td>艾勒</td>

            <td><b>àilè</b>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>M</td>

            <td>饿母</td>

            <td><b>èmǔ</b></td>

            <td>艾马</td>

            <td><b>àimǎ</b>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>N</td>

            <td></td>

            <td><b>ēn</b></td>

            <td>艾娜</td>

            <td><b>àinà</b>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>O</td>

            <td></td>

            <td><b>ǒu</b></td>

            <td></td>

            <td><b>ó</b>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>P</td>

            <td></td>

            <td></td>

            <td></td>

            <td>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>Q</td>

            <td></td>

            <td><b></b></td>

            <td>吉吾</td>

            <td><b>jíwú</b>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>R</td>

            <td></td>

            <td><b>ěr</b></td>

            <td>艾儿</td>

            <td><b>àiér</b>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>S</td>

            <td>艾斯</td>

            <td>àisī</td>

            <td>艾丝</td>

            <td>àisī

            </td></tr>

            <tr>

            <td>W</td>

            <td>大波留</td>

            <td><b>dàbōliú</b></td>

            <td>豆贝尔维</td>

            <td><b>dòubèiěrwéi</b>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>X</td>

            <td>埃克斯</td>

            <td><b>āikèsī</b></td>

            <td>艾克斯</td>

            <td><b>yīkèsī</b>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>Y</td>

            <td></td>

            <td><b>wāi</b></td>

            <td>吾艾</td>

            <td><b>wúài</b>

            </td></tr>

            <tr>

            <td>Z</td>

            <td>再得</td>

            <td><b>zàide</b></td>

            <td>贼德</td>

            <td><b>zéidé</b>

            </td></tr></tbody></table>

mmcginn2020 Sun, 07/10/2022 - 19:47
Letter Spelling 1[1] Spelling 2[2]
A ēi ēi
B
C 西 西
D
E
F 艾付 àifù 艾弗 àifú
G
H 爱耻 àichǐ 艾尺 àichǐ
I āi ài
J zhái jié
K kāi kāi
L 饿罗 èluó 艾勒 àilè
M 饿母 èmǔ 艾马 àimǎ
N ēn 艾娜 àinà
O ǒu ó
P
Q 吉吾 jíwú
R ěr 艾儿 àiér
S 艾斯 àisī 艾丝 àisī
W 大波留 dàbōliú 豆贝尔维 dòubèiěrwéi
X 埃克斯 āikèsī 艾克斯 yīkèsī
Y wāi 吾艾 wúài
Z 再得 zàide 贼德 zéidé